Black Ribbon
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง
 • SciMath
 • TIMSS2015
 • STEM
 • STEM for Life
 • STEM IPST School
 • PISA Online Testing
 • Online Testing
 • Focus
 • IPST e-magazine
 • WORLD DIDAC Asia 2017
   

  ข่าวประกาศ สสวท.

  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน...
  รับเอกสาร - ยิ่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 - วันที่ 13 มีนาคม 2560 เปิดซองสอบราคาวันที่ 14 มีนาคม 2560 1. ประกาศสอบราคา 2. เอกสารสอบราคา 3. ราคากลาง 4. รายละเอียดขอบเขตงาน
  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ขอเชิญ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมส่งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่...
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มูลนิธิเทมาเส็ก ( Temasek Foundation) ประเทศสิงคโปร์ สถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ (NIE) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมแถลงข่าวโค...
  รับเอกสาร - ยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 - วันที่ 3 มีนาคม 2560 เปิดซองสอบราคาวันที่ 6 มีนาคม 2560 1. ประกาศสอบราคา 2. เอกสารสอบราคาและเอกสารแนบท้าย 3. ราคากลาง 4. รายละเอียดขอบเขตง...
  ประกาศประกวดราคา จ้างบริหารจัดการศูนย์บริการสำหรับศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัล ในระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์ กำหนดการรับเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศประกวดราคา เอกสารประกว...
  รับเอกสาร - ยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 เปิดซองสอบราคาวันที่ 6 มีนาคม 2560 1. ประกาศสอบราคา 2. เอกสารสอบราคาและเอกสารแนบท้าย 3. ราคากลาง 4. รายละเอียดขอบเขต...
  ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานจ้างบริหารการรับสมัครสอบออนไลน์ฯ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าทำการประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และสิ้นสุดการประชาพิจารณ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ร่างรายละเอียดขอบเ...
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มูลนิธิเทมาเส็ก ( Temasek Foundation) ประเทศสิงคโปร์ และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมจัดแถลงข่าว โครงการความร่วมมือพัฒนาผู้นำการเรีย...
  อ่านทั้งหมด

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

     

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก